ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการแก่ผู้ที่จะเป็นผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการแอปพลิเคชัน MuvMi (มูฟมี) จึงจัดให้มีประกาศนี้ เพื่อท่านได้รับทราบถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา เกี่ยวกับการให้บริการ การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของท่าน ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย

โดยประกาศนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการให้บริการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดถึงสิทธิและวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อเรา

โปรดอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจใช้บริการ ดังนี้

การบริการ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการท่านผ่านแอปพลิเคชัน ในการจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการกับรถยนต์สามล้อไฟฟ้า โดยแอปพลิเคชันจะมีการประมวลผลข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ข้อมูลพนักงานขับรถ เช่น ชื่อพนักงานขับรถ ทะเบียนรถ ฯลฯ
 • จุดบริการรับ-ส่งหรือตำแหน่งขึ้นและลงรถ
 • ระยะเวลาในการรอรถและระยะเวลาในการเดินทาง โดยระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงประมาณเวลาเท่านั้น
 • จำนวนผู้โดยสารที่ร่วมเดินทาง โดยผู้ใช้บริการอาจจะต้องร่วมเดินทางกับผู้โดยสารท่านอื่น
 • บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้าของบริการที่เกิดจากสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการหรือชะลอการให้บริการ หากบริษัทเห็นว่ามีสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รถประเภทอื่นมาให้บริการร่วม
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อติชมจากผู้ใช้บริการมาใช้ในการพัฒนาระบบให้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

หมายถึง ข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมนี้เป็นข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราโดยตรงหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ เช่น

 • ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพศ อีเมล บัญชีใช้งาน Facebook บัญชีใช้งาน Google บัญชีใช้งาน Apple ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ
 • บริษัทจะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการต่อเมื่อได้รับความยินยอมแล้วเท่านั้น
 • บริษัทจะใช้ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้บริการโดยจะไม่มีการระบุถึงชื่อผู้ใช้งาน รูปถ่าย เพศ อายุ
 • บริษัทอาจใช้อีเมล บัญชีใช้งาน Facebook บัญชีใช้งาน Google หรือบัญชีใช้งาน Apple ของผู้ใช้บริการในการทำ Facebook “Custom Audience” หรือสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook Pixel และ Facebook “Custom Audience” ได้จาก www.facebook.com
 • บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมก่อน
 • บริษัทจะให้บริการและใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้มา เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ผู้ใช้บริการอาจต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บริษัท ในการนี้ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ตลอดถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อกับผู้ใช้บริการเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือต้องการความช่วยเหลือ

ความปลอดภัย

 • รถที่ให้บริการนั้นเป็นรถที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ใช้บริการต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะใช้บริการ หรือมีอาการมึนเมาอันเกิดจาก สุรา หรือ ยาเสพติด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการหากพบว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้กิดอันตราย หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบความสูญหายซึ่งทรัพย์สินของลูกค้า ในขณะที่ใช้บริการ

การชำระค่าบริการและการยกเลิกตั๋ว

 • ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน โดยทำการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินภายในแอปพลิเคชันหรือซื้อเที่ยวเดินทางมูฟมีพาส ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีจำนวนเงินในกระเป๋าเงินหรือเที่ยวเดินทางมูฟมีพาสไม่เพียงพอต่อการโดยสาร
 • การเติมเงินหรือซื้อเที่ยวเดินทางมูฟมีพาส สามารถทำได้ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้บนแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินของผู้ใช้บริการคืนได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์และเหตุผลกับเจ้าหน้าที่บริการผู้ใช้บริการหรืออีเมลฝ่ายบริการผู้ใช้บริการของบริษัท
  • ผู้ใช้บริการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานมูฟมี
  • ผู้ใช้บริการต้องส่งมอบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เคยใช้ทำการเติมเงินเข้ามา เพื่อยืนยันตนและเพื่อรับเงินคงเหลือในกระเป๋าเงิน
  • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งหมายเลขสี่ตัวสุดท้าย ชนิดของบัตร และธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ผู้ใช้บริการเคยใช้เติมเงิน
  • ผู้ใช้บริการต้องส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
  • บริษัทจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 30 วันทำการ และอาจมีค่าธรรมเนียมการให้บริการตามที่บริษัทกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์เข้ามา

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของเที่ยวเดินทางมูฟมีพาส มีดังนี้

 • จำนวนเที่ยวเดินทางที่เติมในมูฟมีพาสมีอายุการใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อเที่ยวเดินทาง หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด เที่ยวเดินทางในมูฟมีพาสจะถูกลบออก และจะต้องเติมเที่ยวเดินทางใหม่จึงจะสามารถใช้มูฟมีพาสในการเดินทางได้
 • ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยวของการเดินทาง เท่านั้น โดยระบบจะทำการตัดจำนวนเที่ยวตามจำนวนผู้ใช้บริการในการเดินทางครั้งนั้น
 • ผู้ใช้บริการต้องอ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
 • เที่ยวเดินทางในมูฟมีพาสไม่สามารถขอคืนเป็นมูลค่าอื่นใดได้
 • บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของมูฟมีพาสได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการทราบ

การใช้งาน

ผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมูฟมี สมัครใช้งานและลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและรหัสใช้ครั้งเดียว (OTP: One Time Password) ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ตัวแอปพลิเคชันจะขออนุญาตเข้าถึงตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน เพื่อแสดงผลพื้นที่ จุดบริการรับ-ส่ง และรถยนต์สามล้อไฟฟ้า ขออนุญาตเข้าถึงการใช้งานกล้อง สำหรับการอ่านรหัสคิวอาร์ที่รถยนต์สามล้อไฟฟ้าเพื่อยืนยันการขึ้นรถ ขออนุญาตส่งข้อความแจ้งเตือน เพื่อแจ้งเตือนเมื่อระบบจัดหารถ เมื่อรถใกล้ถึงจุดรับ หรือเพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชัน หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ และขออนุญาตเข้าถึงอัลบั้มรูปภาพ เพื่อบันทึกรหัสคิวอาร์สำหรับการเติมเงินหรือชำระเงินด้วยวิธีรหัสคิวอาร์ หรือเพื่ออัปโหลดสลิปการโอนเงินเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินหรือชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน

ก่อนการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเติมเงินหรือซื้อเที่ยวเดินทางมูฟมีพาสให้เพียงพอต่อการโดยสารแต่ละครั้ง ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกจุดรับและจุดส่งที่เปิดให้บริการ โดยต้องเป็นจุดรับ-ส่งในพื้นที่เดียวกัน จึงจะสามารถเดินทางได้ ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกจำนวนผู้โดยสาร และเลือกตัวเลือกไม่แชร์รถ หากไม่ประสงค์เดินทางร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่น หากผู้ใช้บริการไม่ได้เลือกตัวเลือกดังกล่าว ผู้ใช้บริการมีโอกาสเดินทางร่วมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่เดินทางไปยังจุดหมายในทิศทางเดียวกัน และผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิเสธการใช้บริการมูฟมีร่วมกับผู้อื่นได้ ผู้ใช้บริการจะต้องเลือกวิธีการจ่ายค่าโดยสารหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ได้แก่ กระเป๋าเงิน หรือเที่ยวเดินทางมูฟมีพาส

เมื่อผู้ใช้บริการทำการยืนยันการเรียกรถ ระบบจะจัดหารถที่เร็วที่สุดที่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น และจะแจ้งข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อและรูปภาพของพนักงานขับรถ ทะเบียนรถ ระยะเวลาที่รถจะมารับผู้ใช้บริการโดยประมาณ และตำแหน่งของรถ ให้ท่านทราบ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเรียกรถได้ก่อนที่จะอ่านรหัสคิวอาร์ที่รถยนต์สามล้อไฟฟ้า เมื่อรถมาถึง ผู้ใช้บริการจะต้องเปิดแอปพลิเคชันมูฟมี เพื่ออ่านรหัสคิวอาร์ที่รถยนต์สามล้อไฟฟ้า เพื่อยืนยันการใช้บริการ

วิธีการติดต่อ

หากผู้ใช้บริการมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อผ่านช่องทางอีเมล support@muvmi.co และทางแชท www.facebook.com/muvmi

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน การให้บริการ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท เออร์เบิน โมบิลิตี้ เทค จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท แนะนำให้ท่านอ่านและทบทวนประกาศนี้เป็นครั้งคราว

หากท่านได้อ่านและเข้าใจประกาศนี้ดีแล้ว ให้ท่านกดตกลงยินยอมให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้